zakład gruźlicy i chorób płuc

Tłumacz języka migowego

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO
W SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC


na podstawie: ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243)
1. W Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się mogą skorzystać z pomocy osoby znającej język migowy w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane
z pobytem i leczeniem.
2. Zasady organizacyjne:
Tryb planowy
1. Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego można wnieść do Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc pisemnie lub mailowo z wykorzystaniem n/w druku:

WZÓR DRUKU ZGŁOSZENIA

.
2. Wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:
A. pocztą elektroniczną: sekretariat@szgichp.med.pl                                                                
B. osobiście w Sekretariacie Szpitala (ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin) od poniedziałku do piątku w godzinach od 710 do 1415.
C. faksem na numer: 94 342 33 39
3. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia.
4. Po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
5. Pracownik Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.
Tryb nagły
1. W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania pracownika znającego język migowy, wyznaczonego przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Koszalinie (94 34 88 717) lub wezwanie tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.